Azәrbayńan Respublikası Dövlәt Sәsyazmaları Arxivi

1968 ildә yaradılmışdır. H.-un nitqlәri, bütün opera vә operettalarının, romans, kantata vә xalq çalğı alәtlәri ork. üçün әsәrlәrinin müxtәlif ifalarda lent yazıları arxivin qızıl fonduna daxildir. Burada, habelә, bәstәkarın yubileylәrinә һәsr olunmuş tәntәnәli geńәlәrin lent yazıları, D.Şostakoviç, Q.Qarayev, Ә.Bәdәlbәyli, Bülbül, Ә.Bakıxanov vә b. görkәmli şәxsiyyәtlәrin H. haqqında xatirәlәri dә saxlanılır..