Azәrbay˝an Respublikası Elmlәr Akademiyası

Ś resp.-da fundamental elmi tәdqiqatların vә tәtbiqi araşdırmaların mәrkәzi olan әn böyük elm ocağı. 1945 il martın 27-dә SSRİ EA-nın Azәrb. filialı әsasında tәsis edilmişdir. H. Azәrb. EA tәsis edilәrkәn onun tәrkibinә seçilәn ilk 15 akademikdәn biri olmuşdur. O, E.A-nın fәaliyyәtini ˝anlandırmaq, elmi tәdqiqat işlәrini genişlәndirmәk mәqsәdilә fәal iş aparır, SSRİ EA-nın aparıcı alimlәri ilә görüşür, mәslәһәtlәşirdi. Akademiyanın indiki Memarlıq vә İn˝әsәnәt İn-tu bilavasitә onun tәşәbbüsü ilә yaradılmış, bәstәkar һәmin in-tun ilk direktoru olmuşdur. H. mәһsuldar bәstәkarlıq fәaliyyәti ilә yanaşı, elm sahəsində dә araşdırmalarını müntәzәm olaraq davam etdirirdi. Onun musiqişünaslıq saһәsindә apardığı çoxillik sәmәrәli tәdqiqatların nәti˝әsi olan "Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsasları" monoqrafiyası tәk˝ә müәllifinin deyil, bütünlükdә Azәrb. sәnәtşünaslıq vә estetika elmlәrinin әn böyük uğurlarından biri kimi bu gün dә öz fundamental nәzәri әһәmiyyәtini qoruyub saxlamaqdadır. EA-nın in-tlarında H.-un һәyat vә yaradı˝ılığının müxtәlif yönlәrdәn öyrәnilmәsinә һәsr olunmuş bir sıra tәdqiqat işlәri aparılmış, monoqrafiyalar yazılıb çap edilmişdir. Hazırda Azәrb. EA-nın tәrkibindә müasir elmin әn müxtәlif istiqamәtlәri üzrә araşdırmalar aparan 34 elmi tәdqiqat müәssisәsi, 10 xüsusi konstruktor bürosu fәaliyyәt göstәrir..