Azәrbayńan SSR Dövlәt һimni

— H.-un 1945 ildә bәstәlәdiyi rәsmi dövlәt himni (1945—92). Xor vә simf. ork. üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Sözlәri Sәmәd Vurğun vә Süleyman Rüstәmindir. 1978 ildә һimnin mәtnindә Hüseyn Arif bәzi dәyişikliklәr etmiş, Niyazi tәrәfindәn musiqi redaktәsi aparılmışdır..