Azәrbay˝an türk el nәğmәlәri

Ś mә˝muә. 1927 ildә, Azәrb. Xalq Maarif Komissarlığı tәrәfindәn H. vә M. Maqomayevin ümumi redaktorluğu ilә nәşr edilmişdir. Mәcmuәdә toplanan 33 el nәğmәsini H. M. Maqomayev vә Z. Hacıbәyov toplayıb nota salmışlar. Bu işdә onlara xanәndә Cabbar Qaryağdı oğlu da böyük kömәklik göstәrmişdir. Bu mә˝muә ilә Azәrb.-da musiqi folklorşünaslığının әsası qoyulmuşdur. Mәcmuәdә toplanan bәzi nәğmәlәri H. sonradan simli kvartet, elәcә dә xor üçün işlәmişdir. 1985 ildә mә˝muә tәkrar nәşr edilmişdir..