Bağırov Zakir Cavad oğlu (1916 1996)

bәstәkar. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1960), prof. (1978). 1949 1992 illәrdә ADK-nda dәrs demişdir. "Aygün" vә "Qosa Xottabıç" operalarının, "Kәndimizin maһnısı" vә "Qayınana" operettalarının, simf. ork. ücün bir cox әsәrlәrin, simf. ork.-in müşayiәtilә fp., tar üçün konsertlәrin, xalq calğı alәtlәri ücün süitaların, maһnı vә romansların müәllifidir. H.-un "Leyli vә Mәcnun", "Әsli vә Kәrәm" operalarının musiqi materialları va "Çaһargaһ" muğamı әsasında arfada solo ücün әsәr yazmışdır.