Bağırova Sona Әyyub qızı

(d. 1916) — müğәnni (lirik soprano). Azәrb. әmәkdar art. (1943). H.-un «O olmasın, bu olsun», «Arşın mal alan» musiqili komediyalarında Gülnaz vә Gülçöһrә, «Koroğlu» operasında Nigar rollarında yadda qalan obrazlar yaratmışdır.