Bәdәlbәyli Әfrasiyab Bәdәl bәy oğlu

(19071976) bәstәkar, dirijor, musiqişünas, librettoçu. Azәrb. xalq. art. (1960). B. Bәdәlbәyovun oğlu, H.-un xalanәvәsidir. İlk Azәrb. baletinin ("Qız qalası", 1940) müәllifidir. 1930 ildәn ömrünün sonunadәk AOBT-nın dirijoru olmuşdur. Repertuarında Avropa, rus, elәcә dә Azәrb. bәstәkarlarının әsәrlәri, o cümlәdәn H.-un "Leyli vә Mәcnun" operası müһüm yer tutmuşdur. H.-la sıx yaradıcılıq vә şәxsi dostluq әlaqәlәri saxlamışdır.

Babək Qurbanov, Əhməd İsazadə. Əfrasiyab Bədəlbəylinin elmi yaradıcılığında Nizaminin şeriyyəti

Babək Qurbanov, Əhməd İsazadə. Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monoqrafik musiqi lüğəti

"Çahargah" muğamı haqqında (mühazirə)