Bәdәlbәyli Fәrһad Şәmsi oğlu

(d. 1947) pianoçu. Azәrb. xalq art. (1978), SSRİ xalq art. (1990), prof. (1985). Ş. Bәdәlbәylinin oğludur. 1969 ildә ADK-nı bitirmişdir. Beynәlxalq müsabiqәlәr laureatıdır. 1971 ildәn ADK-nda dәrs deyir (1992 ildәn buranın rektorudur). Xarici ölkәlәrdә qastrolda olmuşdur. Repertuarına dünyanın bir cox görkәmli bәstәkarının, o cümlәdәn H.-un әsәrlәri daxildir.

Qara Qarayev 24 Prelüd
2-ci prelüdiya
5-ci prelüdiya
7-ci prelüdiya