Bәdәlbәyov Bәdәl bәy Bәşir oğlu

(1875—1932)—maarif xadimi. Ә. vә Ş. Bәdәlbәylilәrin atası, H.-un xalası oğludur. Qori seminariyasını bitirdikdәn sonra Bakıdakı rus-müsәlman mәktәbinin (indiki 6 ¹-li mәktәb) müdiri olmuşdur. H. bir müddәt bu mәktәbdә müәllimlik etmiş, һesab, rus dili, coğrafiya, әdәbiyyat vә musiqi fәnlәrindәn dәrs demişdir. B. "Nicat" xeyriyyә cәmiyyәtinin üzvü olmuş, Һәvәskar aktyor kimi opera vә dram tamaşalarında, o cumlәdәn H.-un "Leyli vә Mәcnun" operasında Mәcnun rolunda mәһarәtlә çıxış etmişdir.

L. Şirmәmmәdqızı. Әdәbi bir qünü yada salarkan…