Brenner Mayor Rafailoviç

(1907 1973) pianoçu, pedaqoq. Azәrb. xalq art. (1968). Peterburq konservatoriyasını bitirmiş (1930), Peterburq filarmoniyasının solisti olmuşdur (193035). 1935 ildә H. onu şәxsәn ADK-na dәvәt etmiş vә B. ömrünün sonunadәk burada dәrs demişdir. Azәrb.-da pianoçu kadrların (F. Bәdәlbәyli, F. Quliyeva, N. Usubova vә b.) yetişdirilmәsindә, ifaçılıq mәdәniyyәtinin inkişafında böyük rolu olmuşdur.