"Çağırış"

19411945 illәr müһaribәsi dövründә H.-un bәstәlәdiyi ilk maһnılardan biri. Maһnının mәtni Surә Әliyevanındır. İlk variantı "Mazut" adı ilә 30-cu illәrin әvvәllәrindә yazılmışdı. Maһnı ilk dәfә 1941 ildә Azәrb. Musiqi Nәşriyyatı tәrәfindәn nәşr olunmuşdur..