Döyüşçülәr marşı

H.-un sәs vә fp. üçün bәstәlәdiyi maһnı (1942). Maһnının sözlәri Sәmәd Vurğunundur. Maһnı sonralar xalq çalğı alәtlәri ork., simfonik ork. vә xor üçün işlәnmişdir. 1944 ildә Zaqafqaziya resp.-larının incәsәnәt ongünlüyündә Azәrb. nümayәndәlәrinin yekun konserti bu әsәrdә tamamlanmışdı vә әsәr tamaşaçıların sürәkli alqışına görә tәkrar sәslәndirilmişdi. İlk dәfә 1942 ildә Azәrb. musiqi nәşriyyatı tәrәfindәn nәşr edilmişdir. Rusa mәtninin müәlliflәri Y. Fidler vә L. Zaltsmandır..