Әliverdibәyov Ağalar Kәrbәlayi Әlәkbәr oğlu

(18801953) musiqi xadimi, musiqi folkloru toplayıcısı. H.-un dayısı. Şuşada realni mәktәbi bitirmiş, Peterburq vә Varşavada inşaat müһәndisi ixtisası üzrә tәһsil almışdır. H.-un musiqi üzrә ilk müәllimi olmuşdur. Ömrünün son illәrindә A. Zeynallı ad. Bakı Musiqi Mәktәbindә muğam ifaçılığından (vokal) dәrs demişdir.

F. Xalıqzadə. Ağalar Əliverdibəyovun musiqişünaslıq fəaliyyəti

.