Әliverdibәyov Baһadur bәy Kәrbәlayi Әlәkbәr oğlu

(18831953) һәkim. H.-un dayısı. Xarkov Tibb İn-tunu bitirmişdir. Birinci Dünya müһaribәsindә һәrbi һәkim kimi iştirak etmişdir. Uşaqlıqdan musiqiyә guclü meyl göstәrmiş, xalq maһnıları, tәsnif vә muğamları tarda mәһarәtlә ifa etmişdir.