Әliverdibәyov Kazım Ağalar oğlu

(d. 1934) dirijor. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1978), prof. (1991). H.-un dayısı oğludur. ADK-nı xor dirijorluğu üzrә bitirmişdir (1959). 1961 ildәn AOBT-nda işlәyir. H.-un "Leyli vә Mәcnun", "Әsli vә Kәrәm", "Koroğlu" operalarına, "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun" musiqili komediyalarına dirijorluq etmişdir.