Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu

(19261985) bәstәkar. H.-un dayısı oğludur. ADK-nı bitirmiş, 195185 illәrdә Bulbul ad. orta ixtisas musiqi mәktәbindә (196485 illәrdә direktor) vә ADK-da dәrs demişdir. H.-un "Әsli vә Kәrәm" vә "Leyli vә Mәcnun" operalarını yenidәn orkestrlәşdirmişdir. H.-un nәşr edilmiş "Leyli vә Mәcnun" (1983) vә "Koroğlu" (1985) operalarının partituralarının redaktoru olmuşdur.