Әliyev Әbülfәt Әsәd oğlu

(1926 1990) müğәnni. Azәrb. xalq art. (1964). Azәrb. Dövlәt Filarmoniyasının (194578), Azәrb. Dövlәt Qastrol-Konsert Birliyinin (1978 90), eyni zamanda AOBT-nın solisti olmuşdur. Mәlaһәtli, xoş tembrli sәsi olan müğәnni H.-un "Leyli vә Mәcnun", "Әsli vә Kәrәm" operalarında Mәcnun vә Kәrәm partiyalarının әn yaxşı ifaçılarından idi.