Abdullayev Ağamәmmәd Sәmәd oğlu

(19091976) dilçi alim, pedaqoq. Pedaqoji e. d. (1958), prof. (1960). Azәrb. dilinin tәdrisi tarixi vә metodikasına dair dәrslik vә monoqrafiyaların müәllifidir. Azәrbayan dilinin tәdrisi tarixindәn (1966) monoqrafiyasında H.-un pedaqoji vә publisistik fәaliyyәtini, onun Türki-rusi vә rusi-türki lüğәtini (1907) әtraflı tәһlil etmişdir.