Filankәs

— H.-un ilk («İrşad» qәzeti, 14 mart 1906, ¹ 67) vә әn çox işlәtdiyi gizli imzası. Әdib «Ordan-burdan» ümumi başlıqlı felyeton vә satirik miniatürlәrini «İrşad», «Tәrәqqi», «İqbal», «Yeni iqbal», «Azәrbaycan» qәzetlәrindә bu imza ilә dәrc etdirirdi..