Hacıbәyov Әbdülhüseyn Molla Mәhәmmәd oğlu

(1842 (?)1901)]Üzeyir Hacıbәyovun atası. Xurşidbanu Natәvanın sarayında mirzә işlәmnş, daha sonra onun Ağcabәdidәki tәsәrrüfatına başçılıq etmişdir. Hәyat yoldaşı Şirinbәyim xanımla da Natәvanın sarayında tanış olub, 1870 ildә ailә qurmuşdur. Onların beş uşağı (2 qız, 3 oğlan) var idi. H. ziyalı şәxs olmuş, evindә tez-tez şer, musiqi mәclislәri qurarmış. Atasının vaxtsız ölümü Üzeyiri çox sarsıtmışdı..