Hacıbәyov Ismayıl Soltan oğlu

(1949-2006) - bәstәkar, pedaqoq. S.I. Hacıbәyovun oğlu. ADK-nı bitirmişdir (1972). 1974-dәn ADK-nın müәllimi, dosent (1994), әmәkdar inc. xad. (2000), professor (2004). Skripka, violonçel vә simf. ork. üçün ikili konsertin (1973), I simfoniyanın (1974), "Bahar" vokal silsilәsinin (1977), "Memorial" kantatasının (1982) müәllifidir. Ü. Hacıbәyovun "Koroğlu" operasından aşıq mahnılarını , 2 rәqsi kamera ork. üçün işlәmiş, Uvertüra әsasında konsert pyesi, "Arazbarı" әsasında f-no kvinteti, "Cәngi" әsasında f-no rapsodiyası yaratmışdır. Ü. Hacıbәyovun "Firuzә" operasını tamamlamışdır. ( 1997, ssenari müәllifi Ü. Hacıbәyov, libretto müәllifi H. I. , şerlәr Cabir Novruzundur)..