Hacıbәyova Әbuhәyat Әbdülhüseyn qızı

(18801951) Ü. Hacıbәyovun bacısı. Evdar qadın idi. 1900-cü illәrin әvvәllәrindә Bakıya köçmüş, dul qaldıqdan sonra Üzeyir bәyin evindә yaşamışdır.