«Harun vә Leyla»—

H.-un altıncı, sonuncu muğam operası. 1915 ildә bәstәlәnmiş, lakin tamaşaya qoyulmamışdır. Librettosunu eyniadlı әrәb dastanının motivlәri әsasında H. özü yazmışdır. 5 pәrdәli idi. Müәllifin şәxsi qeydlәrindәn mә'lum olur ki, «operanın klaviri әsәrin tamaşasına qәdәr mәhv edilmişdir». Görünür, operanın musiqisi müәllifi qane etmәmiş vә o, hәmin әsәri «musiqili pyes» adlandırmışdır. Artıq bu vaxt muğam operasının imkanlarının tükәndiyi fikrinә gәlәn bәstәkar «H. vә L.» dan sonra muğam operası yazmamışdır.