Abdullayev Rauf Çaһanbәxş oğlu

(d. 1937) dirijor. Azәrb. xalq art. (1992). Azәrb. Dövlәt mükafatı laureatı (1988). Prof. (1982).
ADK:nı (1959) vә Leninqrad konservatoriyasını (1965) bitirmişdir. AOBT-nın dirijoru (196568) vә baş dirijoru (196888), H. ad. Azәrb. Dövlәt Simfonik Ork.-nin bәdii rәһbәri vә baş dirijoru (198492), (1998-dәn bu günә qәdәr) eyni zamanda Ankara Opera vә Balet Teatrının baş dirijoru (199095) kimi fәaliyyәt göstәrir AOBT-da "Koroğlu" operasına dirijorluq etmişdir. Onun ifasında H.-un әsәrlәri müntәzәm sәslәnir..