Hәsәnova Gülxar İbraһim qızı

(d.1918)ómüğәnni (soprano). Azәrb. xalq art. (1982). 1942 ildә Üzeyir bәyin mәslәһәti vә yaxından kömәkliyi ilә AOBT-na qәbul olunmuş, onun sәһnәsindә Leyli, Leylinin anası (" Leyli vә Mәcnun" ), Әsli (" Әsli vә Kәrәm" ), Xanәndә qız (" Koroğlu" ), Caһan xala (" Arşın mal alan" ) rollarını ifa etmişdir.