Abezqauz İzabella Vladimirovna

(1923—1988) . — musiqişünas. Sәnәtşünaslıq namizәdi (1955). 1954 —88 illәrdә ADK-nda dәrs demişdir. «Ü. Hańıbәyovun «Koroğlu» operası» (M., 1987) adlı tәdqiqat әsәrindә bәstәkarın musiqi sintaksisi, forma, mәqam, һarmoniya vә ritm saһәsindәki bәdii axtarışları tәһlil edilir..