Hüseynov Şirzad Abbasәli oğlu

(1906—1971) — müğәnni. Azәrb. әmәkdar art. (1943). AOBT-nda işlәmişdir. Ü. Hacıbәyovun operalarında Zeyd, İbn Sәlam («Leyli vә Mәcnun»), Koroğlu, Eyvaz («Koroğlu»), Kәrәm («Әsli vә Kәrәm») vә s. yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. 1941 —45 illәrdә cәbһә bölgәlәrindә, Uzaq Şәrqdә vә İranda Ü. Hacıbәyovun әsәrlәrindәn ibarәt repertuarla konsertlәr vermişdir.