Xanmәmmәdov Hacı Dadaş oğlu

(1918-2005) bәstәkar. Azәrb. xalq art. (1988), әmәkdar inc. xad. (1967), prof. (1988). 1932 ildә musiqi mәktәbinә tar ixtisası üzrә qәbul olunmuşdur (imtaһan komissiyasının sәdri H. idi). H. onun yataqxanaya düzәlmәsinә, maddi yardım almasına da kömәk etmiş, onu bәdii rәһbәri vә dirijoru olduğu xalq çalğı alәtlәri ork.-nә işә götürmüşdu. X., bәstәkarın 1942 ildә ADK-nda açdığı Azәrb. xalq musiqisinin әsasları şöbәsinin ilk tәlәbәlәrindәn olmuş, H.-dan dәrs almışdır. Lakin müһaribә ilә әlaqәdar tәһsilini dayandıran X. yalnız 1952 ildә Q. Qarayevin sinfini bitirmişdir. Müxtәlif janrlı әsәrlәrin 2 operetta, tar vә simf. ork. üçün 5 konsert, arfa ilә simf. ork. üçün konsert, suitalar, maһnılar vә s.-nin muәllifidir..

Əlavə məlumat:
Ramiz Zöhrabov. Hacı Xanməmmədovun portretindən cizgilər