Adil Gәray

(Adil Gәray Heybәtqulu oğlu Mәmmәdbәyli; 1919 —1973) — tarzәn, pedaqoq. Azәrb. әmәkdar art. (1959). Azәrb. Dövlәt Musiqi Texnikumunu bitirmiş (1940), ADK-nın Azәrbayńan xalq musiqisi şöbәsindә (H.-un sinfindә) oxumuşdur (1940—48, fasilәlәrlә). 1938 ildәn H.-un tәşkil etdiyi Azәrb. xalq çalğı alәtlәri ork.-indә konsertmeyster işlәmişdir. A. G. tar ilә fp. üçün "Bağçakürd" (1957) pyesini H.-a itһaf etmişdir..