İsazadә Ağa Әһmәd İsa oğlu

(d. 1928) musiqişünas. Sәnәtşünaslıq doktoru (1989). Azәrb. әmәkdar elm xad. (1991). 1955 ildәn Azәrb. EA Memarlıq vә İncәsәnәt İn-tunda işlәyir. H.-un yaradıcılığına dair İnqilaba qәdәrki Bakının professional musiqi һәyatının tarixindәn, Ü. Hacıbәyov vә M. Maqomayevin Azәrbaycan türk el nәğmәlәri mәcmuәsi vә onun Azәrbaycan folklorşünaslığının inkişafında elmi-tarixi әһәmiyyәti vә s. mәqalәlәr yazmış, Bәstәkarın xatirәsi (1976), Üzeyir Hacıbәyov һaqqında söz (1985; 1990, rus dilindә) kitablarını tәrtib etmişdir..