«İttiһad»

— siyasi-ictimai, iqtisadi vә әdәbi qәzet. «İttiһad» partiyasının orqanı idi. 1917 il dekabrın 4-dәn 31-dәk Bakıda, Azәrb. dilindә, 1919 il fevralın 21-dәn 1920 il aprelin 23-dәk rus dilindә çıxmışdır. Redaktorları әvvәlcә C. Hacıbәyli, sonra doktor Q. Qarabәyov olmuşdur. C. Hacıbәylinin redaktorluğu dövründә qәzetdә H.-un 3 mәqalәsi dәrc edilmişdi. Q. Qarabәyovla şәxsi münasibәtlәri yaxşı olmadığından onun redaktorluğu dövründә H. bu qәzetlә әmәkdaşlıq etmәmişdir.