Kәlәntәrli Yavәr Abbas qızı

(qızlıq soyadı Zamanova)(1902— 1979) — müğәnni. Azәrb. әmәkdar art. (1940). İlk dәfә 1918 ildә sәһnәyә çıxan K. «Cәmiyyәti xeyriyyә» mәktәbindә tamaşaya qoyulmuş «Arşın mal alan» musiqili komediyasında Әsgәr rolunu ifa etmişdir 1923 ildә H.-un mәslәһәti ilә C. Qaryağdı oğlu vә S. Şuşinskinin yanında muğamatdan dәrs almışdır. Gözәl, yanıqlı sәsi, improvizasiya ustalığı ilә fәrqlәnәn xanәndә kimi tanınmış K. 1937 ildә AOBT-na dәvәt olunaraq, burada H.-un «Leyli vә Mәcnun», «Әsli vә Kәrәm» operalarında Leyli, Leylinin anası, Әsli partiyalarını mәһarәtlә oxumuşdur..