Adıgözәlov Zülfi (Zülfüqar) Sәmәd oğlu

(18981963) xanәndә. Azәrb. әmәkdar art. (1943). 1927 ildә Bakıya köçәrәk "Mudafiә evi"ndә (indiki filarmoniya) işlәmәk uçün Ü. Hacıbәyov, M. Maqomayev, Q. Pririmov vә b. qarşısında imtaһan vermiş, eyni zamanda radio verilişlәri komitәsinә işә qәbul olunmuşdu. Pәsxan xanәndә olan A. klassik muğamları, xalq maһnılarını böyük ustalıqla oxuyurdu. H. onun ifasına yüksәk qiymәt verirdi.