Qafarlı Әliһüseyn Әbdülrәһim oğlu

(1911—1961) — aktyor. Azәrb. әmәkdar art. (1959). 1929 ildәn Bakı Türk İşçi Teatrının, 1935—43 illәrdә Gәnńә Dram Teatrının, 1943—61 illәrdә isә Azәrb. Musiqili Komediya Teatrının aktyoru olmuşdur. Q. komik rolların maһir ifaçısı kimi tanınmış, H.-un әsәrlәrindә Soltan bәy, Mәşәdi İbad («Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun») rollarında uğurla çıxış etmişdir..