Qasımov Qubad Abdulla oğlu

(1896—1993) — musiqişünas. Tarix elmlәri namizәdi (1949). Azәrb. әmәkdar mәdәniyyәt xadimi (1968). H-un bañanağı idi. 1940—1944 illәrdә ADK-da musiqi elmi-tәdqiqat kabinәsinin elmi işçisi, 1944—1945 illәrdә SSRİ EA Azәrb. filialının inñәsәnәt sektorunun, 1945 ilin aprelindәn isә Azәrb. EA-nın İnñәsәnәt İn-tunun elmi katibi işlәmiş, 1955 ildәn Memarlıq vә İnñәsәnәt İn-tunda teatr vә musiqi şöbәsinin müdiri, baş elmi işçi olmuşdur. H.-un әdәbi-publisistik vә musiqi yaradıñılığına dair tәdqiqatların—«Ü. Hañıbәyov» monoqrafiyası (1945, rusña; 1949, azәrbayñanña), «Ü. Hañıbәyov. Biblioqrafiya» (1947), çoxsaylı mәqalәlәrin müәllifi, Azәrb.-ın elm vә mәdәniyyәt xadimlәri silsilәsindәn nәşr edilәn «Ü. Hañıbәyov» biblioqrafiyasının (1976, 1985) müәlliflәrindәn biridir. H.-un әdәbi vә elmi irsinin toplanması, tәrtib vә nәşr olunmasında xidmәti var..