Qasımov Pәnaһ Әlәkbәr oğlu

(1881—1939) — maarif xadimi. H.-un bañanağı idi. Qori seminariyasını (1905) vә Tiflis müәllimlәr in-tunu (1907) bitirdikdәn sonra Lәnkәranda vә Bakıda müәllimlik etmiş, Azәrb. dilindә mәktәblәrin açılmasına çalışmışdır. Sonralar Ali Pedaqoji İn-tun vә Azәrb. Müәllimlәri Tәkmillәşdirmә İn-tunun direktoru, Azәrb. SSR Xalq Maarif Komissarının müavini, Azәrb. SSR Maarif İşçilәri һәmkarlar İttifaqının ilk sәdri olmuşdur. H.-la yaxın dostluq әlaqәsi saxlamışdır. 30-cu illәr repressiyasının qurbanlarından olmuş, sonralar bәraәt almışdır.