Abbasov Әsgәr Mәmmәdismayıl oğlu

(1916—1970) — teatr rәssamı. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1964). 1945—49 illәrdә vә 1956 ildәn Azәrb. Musiqili Komediya Teatrında baş rәssam işlәmişdir. H.-un «Arşın mal alan» (1959) vә «O olmasın, bu olsun» (1964) tamaşalarının quruluşçu rәssamı idi.