Qәdimova Sara Bәbiş qızı

(1922-2005) — müğәnni (lirik-koloratur soprano). Azәrb. xalq art. (1963). 1941 ildәn Azәrb. Dövlәt Filarmoniyasının solisti olmuş, H.-un bәstәlәdiyi bir sıra maһnıları («Şәfqәt bańısı» vә s.) ilk dәfә ifa etmişdir. 1956—62 illәrdә AOBT-nda Leyli, Әsli («Leyli vә Mәcnun», «Әsli vә Kәrәm») rollarını uğurla oynamışdır..