Ağayeva Xurşid Hәsәn bәy qızı

(19061953) pianoçu, ilk azәrb. musiqişünas qadın. Azәrb. әmәkdar in. xad. (1943). H. Ağayevin qızıdır. Azәrb. Musiqişünaslığının tәşәkkülü, musiqi tәһsili vә mәdәniyyәtinin inkişafında әһәmiyyәtli xidmәti var. H. һaqqında ilk monoqrafiyanın (1955) müәllifidir..