Quliyev Ramiz Әyyub oğlu

(d. 1947) — tarzәn, pedaqoq, Azәrb. xalq art. (1989), prof. (1990). H.-un bir sıra әsәrlәrini («Sәnsiz», «Sevgili ñanan» vә s.) tar vә fp. üçün işlәmiş, onların tarda ilk ifaçısı olmuş vә bu әsәrlәri dünyanın bir çox ölkәsindә ifa etmişdir. H. һaqqında bir sıra elmi mәqalәlәrin, metodik tövsiyәlәrin müәllifidir. «Üzeyir ömrü» bәdii filmindә çәkilmişdir..