Maqomayev Müslüm Mәһәmmәd oğlu

(d. 1942) muğәnni (bariton), bәstәkar. SSRİ xalq art. (1973). M.Maqomayevin nәvәsidir. "La Skala"(Milan) teatrında tәrübә keçmişdir. Bir sıra beynәlxalq maһnı müsabiqәlәrinin laureatıdır. Repertuarında H.un "Koroğlu" operasında Hәsәn xanın partiyası vә bәstәkarın romans-qәzәllәri ("Sәnsiz", "Sevgili canan") müһüm yer tutur..