Ağdaş Dram Teatrı

N. Vәzirov ad. Ağdaş Dövlәt Dram Teatrı — 1938 ildә «kolxoz-sovxoz teatrı» adı ilә yaradılmışdı. 1943 ildә Dövlәt Dram Teatrına çevrilmiş vә teatra N. Vәzirovun adı verilmişdi. Repertuarında H.-un «Leyli vә Mәñnun», «Әsli vә Kәrәm» operaları, «Әr vә arvad», «O olmasın, bu olsun», «Arşın mal alan» musiqili komediyaları müһüm yer tuturdu. Teatr 1949 ildә bağlanmışdır.