Ağcabәdi

—Azәrb. Resp.-nda şәһәr (1959—62 illәrdә şәһәr tipli qәsәbә). Ağñabәdi r-nunun mәrkәzi. H. burada doğulmuşdur. H.-un o vaxtlar kәnd sayılan A.-dә doğul- ması tәsadüf nәtiñәsindә olmuşdu. H.-un atası Әbdülһüseyn bәy 19 әsrin 2-ci yarısında X. Natәvanın A.-dәki tәsәrrüfatına başçılıq edirdi. H.-un anası Şirin xanım bәzәn әrinә baş çәkmәk üçün oraya gedәrdi. 1885 ildә dә Şirin xanım һamilә ikәn uşaqları Saday, Abu-Hәyat vә Zülfüqarla bәrabәr Әbdül-Hüseyn bәyi yoluxmağa getmiş, lakin Şuşaya qayıtması lәngidiyindәn H. burada dünyaya gәlmişdir..