Mәmmәdov Tokay Hәbib oğlu

(d. 1927) ó һeykәltәraş. Azәrb. xalq rәs. (1973) vә әmәkdar inŮ. xad. (1962). SSRİ Rәssamlıq Akademiyasının m. üzvü (1975), prof. (1977). SSRİ (1978) vә Azәrb. (1982) Dövlәt mükafatları laureatı. Z. Mәmmәdovanın oğludur. H.un ADK qarşısındakı abidәsinin (tunŮ, qranit, 1960) müәllifidir.