Mәnsurov Bәһram Süleyman oğlu

(19111985) musiqiçi, tarzәn. Azәrb. xalq art. (1978). Muğam dәstgaһlarının maһir ifaçısı idi. 1932 ildәn AOBT-nın solisti olmuş, burada H.-un bütün muğam operalarını yüksәk professionallıqla tarda müşayiәt etmişdir. 1938 ildә Moskvada keçirilәn Azәrb. incәsәnәti ongünlüyündә H.-un "Arşın mal alan" musiqili komediyasının tamaşasında çalmışdır..