«Milli marş»

— H.-un 1919 ildә bәstәlәdiyi әsәr. Sözlәri dә bәstәkarındır. Әsәr 1920 il aprel çevrilişindәn sonra bir daһa sәslәnmәmiş vә not materialları itirilmişdi. Son dövrlәrdә onun һaqqında mәlumat vә birsәsli musiqisindәn bir parça türk musiqişünası Etem Ünkörün 1966 ildә Ankarada nәşr etdirdiyi «Türk marşları» kitabında dәrñ olunmuşdu. Hәmin kitabda göstәrilir ki, «Azәrbayñan milli marşının tәnzim vә seçimi üçün tәyin olunmuş konkursda (müsabiqәdә) Üzeyir Hañıbәyovun «Milli marş»ı birincilik qazanmış vә 15.000 rubl mәblәğindә mükafat almışdır». 14 noyabr 1919 tarixli, 246 saylı «Azәrbayñan» qәzeti dә bu һaqda yazır vә bildirir ki, «...Azәrbaycan Dövlәt Teatrosunu dolduran milli dövlәt әrkanı vә әxlaq һüzurunda bir dәfә çalınmışdır...» Müasir Azәrb. oxuñusuna bu marş һaqda ilk mәlumat bәstәkar S. Fәrәcovun «Ü. Hacıbәyovun iki marşı» mәqalәsindә verilmişdir («Әdәbiyyat vә incәsәvәt» qәzeti, 1989, 14 iyul). Uzun axtarışdan sonra R. Xәlilov tәrәfindәn marşın ilkin klavir variantı vә ork. sәslәri tapılmışdır. S. Fәrәcov әsәrin 4 sәsli xor vә böyük ork. üçün yeni partiturasını һazırladıqdan sonra o, ifa olunub, lentә yazılmışdır..