Axundov Mәmmәdsadıq Molla Ruһulla oğlu

(?—?) — teatr tәnqidçisi, jurnalist. H.-la yaxınlığı «Leyli vә Mәñnun» operasının ilk tamaşasına dair dәrñ etdirdiyi rә'ylә («İrşad», 15 yanvar 1908, ¹ 7) başlanmışdır. Bundan sonra bәstәkarın «Şeyx Sәn'an», «Әsli vә Kәrәm», «Şaһ Abbas vә Xurşid Banu» әsәrlәri, һәtta onların tәkrar tamaşaları һaqqında müntәzәm olaraq yazılarla çıxış etdiyindәn, müasirlәri onu «H.-un xeyirxaһı» adlandırırdılar. Bununla belә, A. «Әr vә arvad» musiqili komediyasına verilәn sәһnә quruluşunu kәskin tәnqid etmişdi. H.-un sağlığında onun һaqqında dәrñ olunmuş tәrcümeyi-һal sәciyyәli ilk yazı, һabelә, «Şeyx Sәn'an» operasının musiqi parçalarından «Әr vә arvad» musiqili komediyasıida istifadә edildiyinә dair ilk mә'lumat da A.-a mәxsusdur. A. һәqiqәtәn çox sevdiyi, «allaһ vergisi» saydığı yaradıcılığına valeһ olduğu bәstәkarı rus oxuñularına «müsәlman alәmindә operanın pioneri» kimi tәqdim etmiş, H. Şәrifovun «Meһrimaһ» operasını «Leyli vә Mәñnun», «Әsli vә Kәrәm», «Şaһ Abbas...» әsәrlәrindәn «qәsb vә tәrtib» edilәn oğurluq adlandırmışdır («Açıq söz», 27 aprel 1916, ¹ 170).