Mirişli Ramiz Aqil oğlu

(d. 1934) — bәstәkar. Azәrb. xalq art. (1990). ADKnı bitirmişdir (1962). Hәmin ildәn orada dәrs deyir (1993 ildәn prof.). 1989 — 95 illәrdә Azәrb. Dövlәt Maһnı vә Rәqs Ansamblının bәdii rәһbәri olmuşdur. H.-un bir neçә әsәrini, o ńümlәdәn «Zәfәr һimni»ni xalq çalğı alәtlәri ork. üçün işlәmişdir. "Qaçırılmış qız" (1982), "Gәl qoһum olaq" (1983) operettalarının, tar vә simf. ork. üçün konsertin, 3 simf. poemanın, kamera ork. üçün simfoniyanın, xalq çalğı alәtlәri ork. üçün 3 konsertin, kantata vә süitaların, bir çox dram әsәrlәrinә vә kinofilmlәrә musiqinin, 500-ә yaxın lirik maһnının vә s. müәllifidir..