Axundov Süleyman Rzaqulu bәy oğlu

(tәxәllüsü Süleyman Sani; 18751939) yazıçı, dramaturq, pedaqoq. İrşad, Hәqiqәt vә Tәrәqqi qәzetlәri ilә әmәkdaşlıq etmişdir. H.-la çox yaxın münasibәtdә olmuş, Leyli vә Mәcnun operasının ilk tamaşasından sonra әsәr üzәrindә tәkmillәşdirilmә işlәri aparılmasında yaxından iştirak etmişdir.