Nәrimanov Nәriman Nәcәf oğlu

(1870—1925) — yazıçı, publisist, һәkim, ictimai vә dövlәt xadimi. Qori seminariyasını bitirmiş (1890), bir müddәt Borçalı qәzasında müәllimlik etmiş, 1891 ildәn Bakıda geniş mәdәni-maarif, әdәbi-ictimai vә siyasi fәaliyyәt göstәrmişdir. Odessa un-tinin tibb fakültәsini bitirdikdәn sonra (1908) һәkimlik etmişdir. Bakı kommunasında şәһәr tәsәrrüfatı komissarı, Azәrb. SSR XKS-nin sәdri, Zaqafqaziya Federasiyası İttifaq Soveti sәdrlәrindәn biri, SSRİ MİK sәdrlәrindәn biri (1920—1925) vә s. olmuşdur. Azәrb. mәdәniyyәtinin inkişafına xüsusi diqqәt yetirәn N. «Yeni iqbal» qәzetinin 1916 il 21 aprel sayında dәrc olunmuş mәqalәsindә H.-un «Әsli vә Kәrәm» operası һaqqında çox yüksәk fikir söylәmişdir. H. da N.-un әdәbi yaradıcılığını layiqincә qiymәtlәndirirdi. O, 1917 ildә «Kaspi» qәzeti sәһifәlәrindә sәһnә әsәrlәrindәn danışarkәn N.-un adını M. F. Axundov әdәbi mәktәbinin görkәmli nümayәndәlәri sırasında çәkmişdir..